• Přijímací řízení SUPŠ

První  kolo přijímacího řízení

Období pro vykonání talentových zkoušek :

9. ledna 2024 

10. ledna 2024 

11. ledna 2024 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení. Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy 5. 2. 2024

Kritéria přijímacích zkoušek jsou aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy.
O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SUPŠ

Kritéria přijímacích zkoušek jsou zveřejněny do 31. října.
O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří proběhne dne 18. 10 a 15. 11. 2023 od 13. 00 do 19.00

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. listopadu.

 • Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.
 • Prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, doruč svou přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.
 • Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.
 • Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni na https://supsavos.cz/o-skole/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-sups/ či www.msmt.cz.
 • Pokud se hlásíš do maturitního oboru, při vyplňování přihlášky se drž pravidel
 • Důležitou součástí přihlášky je prokázání zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře).
 • Pozvánku k přijímacímu řízení zasíláme emailem na emailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce.

První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou tři volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

Období pro vykonání talentových zkoušek platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele:
2.–15. ledna obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82.

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení. Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy v období od 5. do 15. února.

 • Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.
 • Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu.
 • Pokud se nezapíšeš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.
 • Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.
 • Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
 • Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky.
 • Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.
 • Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

Nevyšlo to?

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijata do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v obvyklém termínu.

Základní právní předpisy platné pro přijímací řízení:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici viz www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Od školního roku 2016/2017 došlo ke změnám v přijímacím řízení, které souvisí s těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

V platnosti, jako v uplynulém školním roce v prvním kole přijímacího řízení zůstává:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 5. února,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna.