• Školní poradenské pracoviště

 • Mgr. Eva Kubschová
 • Výchovný poradce
 • kabinet č. 409 b
  eva.kubschova@
  supsavos.cz
  778 540 704
 • Úřední hodiny
  Úterý 9.00-11.00
  dále dle domluvy
 • Jana Fischerová
 • Metodik prevence
 • kabinet č. 101

  778 540 704
 • Úřední hodiny
  Čtvrtek 10.35-12.35
  dále dle domluvy
 • PhDr. Miroslav Schovanec
 • Školní psycholog
 • kabinet č. 409 c
  miroslav.schovanec.st@
  supsavos.cz
  778 540 704
 • Úřední hodiny
  Úterý 11.00-15.00
  Pátek 9.00-14.00
  dále dle domluvy

Konzultace mimo úřední hodiny je možná pouze na základě předchozí domluvy.
Konzultace s psychologem je možná pouze na základě předchozí telefonické domluvy.

Obsahová náplň školního poradenského pracoviště

Pedagogicko-psychologická činnost:

 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi
 • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní
 • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových)
 • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky
 • záchyt signálů rizikového chování, Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

Kariérové poradenství poskytuje:

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.
 • pomoc žákům při výběru VŠ, VOŠ, popř. jiného studijního oboru
 • spolupráce se vzdělávacími společnostmi (např. Tutor, Sokrates, Cermat, Scio, AZ Smart apod.)
 • spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou

Školní psycholog provádí:

 • krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • metodické intervence pro pedagogické odborníky;
 • depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách;
 • diagnostiku při vzdělávacích a výchovných problémech žáků;
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení;
 • individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení;
 • prevenci školního neúspěchu žáků;
 • zjišťování a řešení sociálního klimatu ve třídě.

Nenech to být

Naše škola se zapojila do programu Nenech to být. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

Dokumenty ke stažení